|
اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1394)

بازنگری و تدوین دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا
نظر به ضرورت بازنگری دستورالعمل ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات اجرایی، این مرکز نسبت به آسیب‌شناسی و شناسایی مسائلی که در دستورالعمل قیلی نیازمند اصلاح و تغییرات بود ، اقدام نمود و پس از بررسی تجربیات مشابه در سطوح ملی و بین‌المللی و با استفاده ازتجربیات سال‌های گذشته و بازخوردهای در...
یکشنبه، 18 بهمن 1394 - 15:30
برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه الزهرا
برگزاری 4 کارگاه آموزشی در راستای آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا با توجه به تصویب دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و به منظور آشنایی اعضا با دستورالعمل مذکور، مرکز ارزیابی با همکاری مدیریت برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری، اقدام به برگزاری...
یکشنبه، 18 بهمن 1394 - 14:30

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات