|
اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1397)

بر اساس جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس (جولای 2018)، جایگاه دانشگاه الزهرا در معیارهای مورد ارزیابی به شرح زیر می باشد. این نظام رتبه بندی تحقيقـات خـود را در زمينـه ارزيـابي وضـعيت وبسـايت‌هـا از سال 2004آغاز نموده اسـت. ايـن مؤسسـه، هـر شـش مـاه يكبـار بـيش از 27,000دانشـگاه و مركـز آموزشـي و پژوهش...
چهارشنبه، 10 مرداد 1397 - 15:22

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات