|
اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 16 خرداد 1398
حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی umultirank2019

  حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی umultirank2019

امتیاز: Article Rating

این نظام رتبه بندی برای نخستین بار در سال 2014 با رتبه بندی بیش از 850 دانشگاه، 1000 دانشکده و 5000 گروه آموزشی در 74 کشور جهان کار خود را آغاز کرد. این نظام رتبه بندی با رویکردی چند بعدی مؤسسات آموزش عالی را رتبه بندی می کند. این ابعاد عبارتند از آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، جهت گیری بین المللی و موقعیت داخلی. با کمک داده های ارائه شده توسط این نظام رتبه بندی، کاربران می توانند بر اساس سنجه ها و شاخص های مورد نظر خود به مقایسه دانشگاه های مختلف بپردازند. این نظام رتبه بندی فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های جهان در سال 2019 میلادی را منتشر کردبا توجه به اینکه این رتبه بندی به صورت کیفی وضعیت دانشگاه ها را در شاخص های مختلف مشخص می کند، دانشگاه الزهرا موفق به کسب وضعیت ( Aبسیار خوب) در معیار های: بروندادهای پژوهشی مربوط به هنر، انتشارات مشترک منطقه ای، ایجاد/راه اندازی واحدهای انتقال فناوری شده است.

نتایج این رتبه‌بندی نشان از حضور 19 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های جهان را دارد که به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

لیست دانشگاه های ایرانی حاضر:

علامه طباطبایی،الزهرا،امیرکبیر، آزاد واحد علوم تحقیقات، فردوسی مشهد،علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، آزاد واحد نجف آباد،کاشان، علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه،صنعتی شریف، شیراز، تبریز،تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، یزد.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی umultirank2019
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات