|
 

 


انواع نظام‌های رتبه بندی
 گزارش تحلیلی

گزارش آماری 

  دریافت گزارش  97-1396

96-1395

95-1394

94-1393

     
   دریافت گزارش جهانی

دریافت گزارش جهان اسلام

جهانی 2019

2018جهانی 

2018 جهان اسلام

 نظام رتبه بندی سایماگو

دریافت گزارش

2020

2019

2018

2017

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

     

نظام رتبه‌بندی تایمز

 

دریافت گزارش
 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

     

دریافت گزارش

2019

     
 

دریافت گزارش   2019
     

تایمز موضوعی 

  مهندسی 2019 

فیزیک 2020
     
نظام رتیه بندی کیو-اس
دریافت گزارش

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2012

     
  دریافت گزارش  2019
     
  دریافت گزارش   2019
     

راوند موضوعی 

 

علوم طیبعی 2019

علوم فنی 2019

 علوم اجتماعی2019 

 علوم انسانی 2019 

 علوم زیستی2019 

 

     

نظام رتبه‌بندی وبومتریکس 

 

دریافت گزارش

 

 

2020.1.2

2020.1.1

2019.2.2

2019.2.1

2019.1.2

2019.1.1

2018.1.2

 

2018.1.1

2017.1.1

2016.1.2

2016.1.1

     

نظام رتبه‌بندی لایدن

 

دریافت گزارش

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 2013 

     

نظام رتبه‌بندی شانگهای

دریافت گزارش

2019

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

     
 

دریافت گزارش

گواهی نامه‌های کسب شده

 

 

2019

2018 

2017

     
  دریافت گزارش 2020

2019

   

        

 

 

 

انواع نظام‌های رتبه‌بندی 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات