|

لیست مقالات 
 آشنایی با وبومتریکس ( مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اصول و مبانی مدل تعالی(سرآمدی) سازمانی EFQM

 


 
              

بهبود فرایند

مستند سازی

 
 
 


 

              

نظارت و بازرسي از نظرقرآن و احاديث اسلامي     حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات