|
تاریخچه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا


به منظور تحقق اهداف تعیین شده در آئین نامه " تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات عالی " مصوب 24/1/87 مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه از اردیبهشت سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد .


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات