|
رئیس فعلی مرکز

 

جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

معرفی بیشتر

رزومه

تلفن تماس: 85692942-021

شماره فاکس:88046906-021

پست الکترونیکی: srezaei@alzahra.ac.ir 

  

روسای پیشین مرکز

سرکار خانم دکتر آزاده مداحی

مرتبه علمی: استادیار

 رشته تحصیلی: حسابداری

معرفی بیشتر 

 

جناب آقای دکتر فرهاد ساسانی

مرتبه علمی:دانشیار

 رشته تحصیلی: زبان شناسی

معرفی بیشتر

 

سرکار خانم دکتر زینت زارع

رشته تحصیلی:مدیریت آموزش

 

سرکارخانم دکتر ناهید هادیان دهکردی 

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جبر

 

 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات