|
همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط با فعالیتهای مرکز

دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

گزارش صدا و سیما

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات