|

نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

۲۰-۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷- دانشگاه الزهرا (س)


بیانیه همایش

گزارش برگزاری همایش


مجموعه مقالات همایشحق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات