اخبار
28

برگزاری جلسه مشترک پیرامون ارزیابی درونی گروه های آموزشی در تاریخ 96/9/26

برگزاری جلسه مشترک پیرامون ارزیابی درونی گروه های آموزشی در تاریخ 96/9/26

 با توجه به ضرورت تدوین برنامه  بهبود کیفیت توسط گروه‌های آموزشی دانشگاه  جلسه مشترکی با حضور مدیر برنام‌ریزی و توسعه آموزشی(آقای دکتر امیر علی مسعودی)، مدیر برنامه بودجه تحول اداری و بهره‌وری (خانم دکتر آمنه خدیور)، رییس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد (دکتر سعید رضایی شریف آبادی)، معاون مرکز ارزیابی وپایش عملکرد (دکتر آزاده مداحی)، و رییس گروه ارزیابی عملکرد (خانم زینت زارع)، در تاریخ 96/9/26برگزار گردید و پیرامون موضوع  ارزیابی درونی و برنامه های بهبود کیفیت گروه‌ها بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد با مساعدت و همکاری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،کارگاه آموزشی"ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی" در دی ماه 96 برگزار گردد.

تعداد مشاهده خبر: (319)
کد خبر: 1633
  • برگزاری جلسه مشترک پیرامون ارزیابی درونی گروه های آموزشی در تاریخ 96/9/26

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات