اخبار
06

تقدیر از مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

تقدیر از مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه الزهرا(س) در استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد، بیشترین همکاری و تعامل را با مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی داشته است. این خبر طی نامه شماره 99626 مورخ 1397/05/06 توسط جناب آقای دکتر سعدان زکایی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اعلام گردیده است.تعداد مشاهده خبر: (183)
کد خبر: 5692
  • تقدیر از مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات