اخبار
14

شرکت همکاران مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا در هفتمین همایش "آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی" در تاریخ 96/09/13

شرکت همکاران مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا در هفتمین همایش "آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی" در تاریخ 96/09/13

همایش با سخنرانی جناب آقای پروفسور ناصر میرسپاسی پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران آغاز گردید که به موضوع «مدیریت راهبردی منابع انسانی با تاکید و توجه به حضور نسل جوان در سازمان ها» اختصاص یافت. در ادامه آقای مهندس طهمورث جوانبخت مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بیان تجربیات سازمان خود در زمینه «نظام عملیاتی سنجش رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان» پرداختند. بخش سوم همایش با سخنرانی آقای Even Bolstad مدیرعامل انجمن منابع انسانی کشور نروژ ادامه یافت که در آن «رفتار سازمانی در کشورهای توسعه یافته» و همچنین «بررسی آینده منابع انسانی» موردبحث و بررسی قرار گرفت. پایان­بخش همایش، سخنرانی آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی بود که به مبحث «مربی گری و تاثیر آن بر بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان» پرداخته شد.

تعداد مشاهده خبر: (386)
کد خبر: 632
  • شرکت همکاران مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا در هفتمین همایش "آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی" در تاریخ 96/09/13

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات