اخبار
21

نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 21 آذر ماه با حضور دکتر مهناز ملانظری رئیس دانشگاه و رئیس شورا و اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.دراین جلسه گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه بر مبنای برنامه راهبردی (میزان تحقق شاخص های برنامه راهبردی  از سال 92 تا پایان سال تحصیلی 97-96) توسط مرکز ارزیابی و پایش عملکرد ارائه گردید. و اعضای شورا با توجه نتایج اعلام شده پیشنهاداتی را برای تدوین برنامه راهبردی جدید بیان نمودند. همچنین با توجه به اینکه نتایج پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی سال 97-96 دانشگاه و واحدهای تابعه استخراج شده است، در جلسه بعدی شورای نظارت نتایج  و راهکارهای بهبود برنامه ارائه خواهد گردید .

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (144)
کد خبر: 6701
  • نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا
  • نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا
  • نهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات