اخبار
31

جلسه مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با مدیریت برنامه بودجه

جلسه مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با مدیریت برنامه بودجه

این جلسه در تاریخ 98/4/31با حضور مدیران دو واحد وکارشناسان مربوطه  برگزار گردید.  در این جلسه که به منظور تصمیم گیری در زمینه فرایند دریافت اطلاعات آماری مربوط به شاخص های ارزیابی برنامه عملیاتی  تشکیل شده بود اعضا بر شناسایی راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه دستیابی به آمار و اطلاعات جامع و صحیح  تاکید داشتند درهمین راستا مقرر شد آن دسته از شاخص های آموزشی و پرسنلی که اطلاعات آن در پایگاه اطلاعاتی  BI موجود است بطور مستقیم توسط مرکز ارزیابی از پایگاه استخراج شود ومابقی شاخص ها تا تکمیل شدن پایگاه داده BI از طریق مدیریت برنامه بودجه دریافت گردد . همچنین به منظور سنجش میزان رضایت ذینفعات از کیفیت خدمات ارائه شده توسط واحدها مقررشد گزارشات مربوط به نتایج نظرسنجی از فرایندها ی واحدهای مختلف در اختیار مرکز ارزیابی قرار گیرد.

تعداد مشاهده خبر: (29)
کد خبر: 6727
  • جلسه مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با مدیریت برنامه بودجه
  • جلسه مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با مدیریت برنامه بودجه

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات