اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف

 

 

اهداف اصلی :

 

1- توصیف وضع موجود دانشگاه با توجه به شاخص های مرتبط با فعالیت های هر یک از واحد ها
2- آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و بهبود کیفیت در دانشگاه

 

 

اهم وظایف :

 

1- اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
2- ایجاد هماهنگی با واحد های مختلف دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
3- تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت
4- ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین کننده
5- ارزیابی کارکرد گروهها و دانشکده ها و واحدهای ستادی
6- هماهنگی و تعامل بیشتر با سایر ارگان های نظارتی استان

برای ایجاد و فراهم نمودن زمینه لازم جهت تحقق اهداف ، یکی از راه کارهائی که می توان به کمک آن به نقاط قوت و ضعف یک سیستم آموزشی پی برد تا بر اساس آن برای بهبود کیفیت مطلوب در امور آموزشی و پژوهشی و فرهنگی برنامه ریزی کرد ، برقراری شیوه "خودارزیابی" است که با تشکیل کمیته راهبری ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار گرفت .
در این شیوه دانشگاه به منظور " خود در آینه دیدن" عملکرد در سال 90 را مورد ارزیابی قرار داد، تا نقاط قوت و ضعف خود را دریابد و ضمن اینکه به اصلاح ضعف ها می پردازد ، به تدوین برنامه چشم انداز و برنامه ریزی های کلان نیز بپردازد .

برای انجام " خودارزیابی و بررسی عملکرد " به شیوه علمی از مدل EFQM ( الگوی تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپایی) که در سال 89 به عنوان « طرح ارزیابی عملکرد » در دفتر طرح و برنامه تدوین شده بود، استفاده شد. بر اساس این مدل، ارزیابی در دو بـخش "توانمند سازها " و " نتایج " انجام می پذیرد.

محورهای مورد ارزیابی در توانمند سازها:

1- رهبری
2- خط مشی و راهبرد
3- کارکنان
4- مشارکت ها و منابع
5- فرآیندها

 محورهای مورد ارزیابی در نتایج :

1- مشتری ( دانشجویان ، فارغ التحصیلان و .... ):
• شاخص های استنباطی ( رضایتمندی )
• شاخص های عملکردی
2- کارکنان :
• شاخص های استنباطی ( رضایتمندی )
• شاخص های عملکردی
3- جامعه :
• شاخص های استنباطی ( رضایتمندی )
• شاخص های عملکردی ر
4- نتایج کلیدی عملکرد:
• دستاورد شاخص های عملکردی
• دستاورد شاخص های استنباطی

 طی پنج ماه فعالیت گسترده و فشرده شامل جمع آوری اطلاعات و مستندات ، پردازش و پالایش فرم ها ، عملکرد دانشگاه در سال 90 مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش آن در دست تهیه و تدوین است که در آینده نزدیک به همراه مستندات لازم ارائه خواهد شد .
لازم به ذکر است که بر اساس مدل انتخاب شده ضمن در نظر گرفتن شاخص های عمومی و اختصاصی ارائه شده از طرف استانداری تهران و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، عوامل زیر مورد ارزیابی قرار گرفته اند :

- آموزشی
- پژوهشی و فناوری
- ارزشیابی ، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت
- دانشجویی و فرهنگی
- اداری و مالی

پس از تعیین اهمیت شاخص های هریک از عوامل، پرسش نامه تهیه و ارسال شد، سپس داده ها جمع آوری و بر اساس شاخص ها گزارشی تهیه گردیده که همراه با مستندات، قابل ارائه به هیأت امناء دانشگاه و دفتر تحول اداری و بهره وری وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواهد بود .
 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات