فرم ها و دستورالعمل ها

 

 دستورالعمل جدید ارزیابی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه الزهرا سال 1395 

فرآیند ارزیابی

کاربرگ شماره 1 (خودارزیابی مدیران) 1395

کاربرگ شماره 2 (خودارزیابی کارشناسان)، 1395

کاربرگ شماره 3 (ارزیابی‌کننده) 1395

کاربرگ شماره 4 (ارزیابی‌کننده)، 1395

کاربرگ شماره 5 (محاسبه امتیازات کارشناسان) 1395

کاربرگ شماره 5 (محاسبه امتیازات مدیران)، 1395

کاربرگ شماره 6 (امتیازات نهایی کارشناسان) 1395

کاربرگ شماره 6 (امتیاز ات نهایی مدیران)، 1395

کاربرگ درخواست تجدیدنظر در امتیاز ارزیابی 1395

  دستور العمل ارزیابی عملکرد کارکنان 92

 (92(  فرم ارزیابی مستمر(ماهانه)

(92) فرم شماره 1- ارزیابی مدیران میانی

(92)  فرم شماره 2- ارزیابی مدیران پایه

(92) فرم شماره 3- ارزیابی کارشناسان

(92) فرم شماره 4- ارزیابی کارکنان

 (92)فرم شماره 5- امتیاز دهی ماهانه-ویژه مدیران میانی

(92) فرم شماره 5- امتیاز دهی ماهانه-ویژه مدیران پایه- کارشناسان-کارکنان

 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات