فرم ها و دستورالعمل ها

 

 دستورالعمل جدید ارزیابی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه الزهرا سال 1395 

فرآیند ارزیابی

کاربرگ شماره 1 (خودارزیابی مدیران) 1395

کاربرگ شماره 2 (خودارزیابی کارشناسان)، 1395

کاربرگ شماره 3 (ارزیابی‌کننده) 1395

کاربرگ شماره 4 (ارزیابی‌کننده)، 1395

کاربرگ شماره 5 (محاسبه امتیازات کارشناسان)، 1395

کاربرگ شماره 5 (محاسبه امتیازات مدیران)، 1395

کاربرگ شماره 6 (امتیازات نهایی کارشناسان) 1395

کاربرگ شماره 6 (امتیاز ات نهایی مدیران)، 1395

کاربرگ درخواست تجدیدنظر در امتیاز ارزیابی 1395

  


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات