معرفی افراد

   کمينه

نام و نام خانوادگی

سمت     

رشته  و مدرک تحصیلی

شماره تماس

 پست الکترونیک

 دکتر سعید رضایی شریف آبادی

 رئیس

 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
85692942
2942 داخلی
srezaei@alzahra.ac.ir 

دکتر آزاده مداحی

معاون دکتری حسابداری a.maddahi@alzahra.ac.ir
 زینت زارع رئیس گروه   
مدیریت آموزشی-کارشناسی ارشد

داخلی 2008 z.zare@alzahra.ac.ir 

رقیه بختیاری

  کارشناس مسئول ارزیابی

مدیریت دولتی- کارشناسی

داخلی 2943

r.bakhtiari@alzahra.ac.ir

 زهره رضازاده

کارشناس

 مهندسی صنایع- کارشناسی ارشد

داخلی 2941 

z.rezazadeh@alzahra.ac.ir
 مریم السادات مساعد

 کارشناس

 مهندسی صنایع- کارشناسی ارشد

داخلی 2966 

m.mosaed@alzahra.ac.ir

 گلاره خطیبی

کارشناس مهندسی کامپیوتر- کارشناسی ارشد داخلی 2941 G.khatibi@alzahra.ac.ir 

سارا قطب

مسئول دفتر

 گرافیک-کارشناسی

داخلی 2942

 sara.g95@yahoo.com

 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات