معرفی افراد

   کمينه

نام و نام خانوادگی

سمت     

رشته  و مدرک تحصیلی

شماره تماس

 پست الکترونیک

آزاده مداحی

رئیس
حسابداری-دکتری

داخلی 2942

a.maddahi@alzahra.ac.ir

زینت زارع

معاون

مدیریت آموزشی - کارشناسی ارشد

داخلی 2008 

88046906 

z.zare@alzahra.ac.ir

رقیه بختیاری

  کارشناس مسئول ارزیابی

مدیریت دولتی- کارشناسی

داخلی 2943

85692943

r.bakhtiari@alzahra.ac.ir

 زهره رضازاده

کارشناس

 مهندسی صنایع- کارشناسی ارشد

داخلی 2941 

z.rezazadeh@alzahra.ac.ir
 مریم السادات مساعد

 کارشناس

 مهندسی صنایع- کارشناسی ارشد

داخلی 2966 

Maryam.mosaed@ymail.com 
 گلاره خطیبی کارشناس مهندسی کامپیوتر- کارشناسی ارشد داخلی 2941 Gelare_khatibi@yahoo.com 

سارا قطب

مسئول دفتر

 گرافیک-کارشناسی

داخلی 2942

 85692942

 sara.g95@yahoo.com

 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات