دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه الزهرا


دستورالعمل جدید ارزیابی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه الزهراحق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات