انواع نظام‌های رتبه بندی
 گزارش تحلیلی

گزارش آماری 

  دریافت گزارش

95-1394

94-1393

 

 نظام رتبه بندی سایماگو

دریافت گزارش

2016

2015

2014


2013

2012

2011

2010

نظام رتبه‌بندی تایمز

 

دریافت گزارش

2017

2016

2015

2014

2013

2012

نظام رتیه بندی کیو-اس
دریافت گزارش

2016

2015

2014

2013

2012

نظام رتبه‌بندی وبومتریکس 

 

دریافت گزارش

2017.1.1

2016.1.2

2016.1.1

نظام رتبه‌بندی لایدن

 

دریافت گزارش

2017

2016

2015

2014

 2013 


نظام رتبه‌بندی شانگهای

دریافت گزارش

2016

2015

2014

2013

 

 دریافت گزارش

 2017 

2016

   

        

 

 

 

انواع نظام‌های رتبه‌بندی 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات