انواع نظام‌های رتبه بندی
 گزارش تحلیلی

گزارش آماری 

  دریافت گزارش

96-1395

95-1394

94-1393

     

 نظام رتبه بندی سایماگو

دریافت گزارش

2018

2017

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

   

 

 

نظام رتبه‌بندی تایمز

 

دریافت گزارش

2018

2016

2015

2014

2013

2012

     
نظام رتیه بندی کیو-اس
دریافت گزارش

2019

2016

2015

2014

2013

2012

     

نظام رتبه‌بندی وبومتریکس 

 

دریافت گزارش

2017.1.1

2016.1.2

2016.1.1

     

نظام رتبه‌بندی لایدن

 

دریافت گزارش

2018

2017

2016

2015

2014

 2013 

     

نظام رتبه‌بندی شانگهای

دریافت گزارش

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

     
 

 دریافت گزارش

 2017 

2016

     
 

 دریافت گزارش

 2017

   

        

 

 

 

انواع نظام‌های رتبه‌بندی 


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات