کمينه

شاخص‌های مورد ارزیابی رتبه بندی وبومتریکس برای ژانویه 2017:حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات