محورهای پیشنهادی مرکز ارزیابی و پایش عملکرد برای طرح‌های درون سازمانی دانشگاه

1-     نظامهای رتبه بندی و شاخص های موثر در ارتقای کیفیت دانشگاه

2-      شهرت دانشگاه و راههای کسب آن

3-     ببن المللی شدن دانشگاه و چالشهای پیش رو

4-     ماموریت امروز دانشگاهها و ویژگیهای دانشگاه نسل سوم

5-     ارزیابی گروههای آموزشی

6-     ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی

7-     ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیات علمی

8-     موانع عملیاتی شدن برنامه راهبردی دانشگاه

9-     تولیدات علمی  اعضای هیات علمی  دانشگاه

10- کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات