۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير

همکاران مرکز

 
 
خانم دکتر آزاده مداحی
 
رئیس - دکتری حسابداری
   2942
 
a.maddahi@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
خانم رقیه بختیاری
 
کارشناس مسئول - کارشناسی مدیریت دولتی
2943
 r.bakhtiari@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
  خانم زهره رضازاده
 
کارشناس مسئول- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 2008
z.rezazadeh@alzahra.ac.ir 
 
 
 
 
خانم گلاره خطیبی
 
کارشناس - کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
2941
g.khatibi@alzahra.ac.ir