۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

فرایند ارزیابی برنامه عملیاتی

گام های ارزیابی برنامه عملیاتی

 

پایش و ارزیابی مستمر فعالیت‌های گوناگون دانشگاه بر مبنای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی از مصادیق رشد و توسعه پایدار است. نظام پایش و ارزیابی عملکرد ضمن ایجاد اطمینان از میزان انطباق عملکرد حوزه‌های مختلف دانشگاه با برنامه‌ها و سیاست‌ها، امکان تشخیص موانع و چالش‌ها و نیز شناسایی زمینه‌های بهبود را فراهم می‌نماید. در همین راستا، اهم اقدامات مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه در خصوص پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی به شرح زیر می باشد:


• طراحی و پیاده سازی سامانه پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی (الکترونیکی کردن فرایند ارزیابی)

• ارزیابی برنامه عملیاتی دانشگاه و واحدهای تابعه

• تعریف بازه‌های ارزیابی سه ماهه و مکاتبه با واحدها جهت اعلام زمان و فرایند ارزیابی

• تعیین مستندات مورد نیاز و اطلاع رسانی در سامانه ارزیابی برنامه عملیاتی

• برگزاری جلسه مشترک با واحدها در صورت درخواست هریک از واحدهای سازمانی دانشگاه، ارائه راهنمایی و مشاوره‌های لازم به کارشناسان و پاسخگویی تلفنی به سوالات

• بررسی میزان پیشرفت برنامه توسط مرکز ارزیابی با توجه به خوداظهاری واحدها، مستندات ارائه شده و ارزیابی وب‌سایتها

• بررسی اطلاعات و مستندات بارگذاری شده در سامانه توسط کارشناسان از طریق ارزیابی میزان انطباق درصد پیشرفت اعلامی با مستندات بارگذاری شده و تعیین نقاط قوت و نیازمند بهبود هر واحد

• استعلام اطلاعات آماری به تفکیک هر گروه و واحد جهت تعیین میزان تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد در پایان سال ارزیابی (تعیین میزان تحقق اهداف برنامه)

• بررسی وب سایت دانشگاه های برتر داخلی و خارجی به منظور استخراج نکات کلیدی و اثرگذار در ارتقای وبسایت ها.

• ارزیابی وب سایتهای دانشگاه الزهرا از منظر شاخص‌های وبومتریکس و دانشگاه های برتر

• ارائه راهکارهای ارتقای سایت به کلیه واحدها شامل صفحه اصلی، دانشکده‌ها و گروه‌ها، معاونت‌ها و مدیریت‌ها وکلیه واحدهای ستادی

• تدوین و ارسال گزارشات آماری و تحلیلی از وضعیت پیشرفت برنامه برای کلیه واحدهای دانشگاه شامل گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها، معاونت‌ها و مدیریت‌های تابعه معاونت، واحدهای حوزه ریاست و کل دانشگاه در دو دوره شش ماهه و یکساله از طریق سیستم اتوماسیون اداری (علاوه بر درج در سامانه پایش و ارزیابی)

• ارائه گزارش نتایج ارزیابی در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

• طراحی، صفحه آرایی و تدوین کتاب نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا)س) بر مبنای برنامه عملیاتی